Inloggen
Kennisbank

Het VFBO is en blijft volop in beweging!

19 mei 2022

Als het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) leveren we een actieve bijdrage aan de financiële gezondheid van iedereen en dat doen we onder andere via de commissie Public Affairs en Lobby. Via deze  commissie proberen we invloed uit te oefenen op beleid van de overheid. De activiteiten zijn gericht op 3 thema’s: box 3, eigen woning en pensioen. Het VFBO monitort de ontwikkelingen omtrent de eigen woning en blijft oproepen tot vereenvoudiging van de fiscale eigenwoningregeling. Op het gebied van box 3 en pensioen zijn er een aantal actuele ontwikkelingen, waarover we je graag een update geven.

Box 3

Sinds het arrest van de Hoge Raad is er over box 3 veel te doen. In deze discussie heeft het VFBO zich de afgelopen tijd actief gemengd, zowel voor het rechtsherstel voor periode 2017-2022 als de keuzes voor 2023/2024 en vanaf 2025. Het VFBO participeert in vergaderingen met (andere) stakeholders en het Ministerie van Financiën. Het VFBO heeft onder meer haar zorg uitgesproken over het (mogelijk) alleen compenseren van de belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt. Ook is de zorg uitgesproken – voor de periode 2023 en 2024 - over de invloed van de fiscaliteit op de keuze van de beleggingen.  Tevens is de zorg uitgesproken als er in 2025 voor het stelsel van vermogensaanwas wordt gekozen voor en over de liquiditeitspositie van cliënten bij de uitwerking van de heffing over onroerende zaken in box 3. Belangrijke onderwerpen waarbij het belang van de adviseur en de consument wordt bewaakt.

Pensioen

Vanuit pensioen heeft het VFBO onlangs een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie SZW over de verdeling van pensioen bij scheiding (WPS). Ondanks de uitgestelde introductie van deze wet hebben wij op de huidige versie van het wetsvoorstel een tweetal bezwaren geuit.

Ons eerste bezwaar is dat het recht om pensioeninformatie tijdig en gratis te kunnen opvragen nu niet bij wet is geregeld.

  • VFBO pleit ervoor om in het wetsvoorstel het recht voor de pensioengerechtigde en de partner van de pensioengerechtigde op te nemen om op verzoek informatie over de pensioenrechten en de keuzemogelijkheden bij echtscheiding kosteloos van de pensioenuitvoerder te ontvangen. Hierdoor kunnen tijdens de totstandkoming van het echtscheidingsconvenant passende en onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Het tweede bezwaar is dat het recht op bijzonder partnerpensioen wordt beperkt en standaard in de conversie wordt betrokken, want handhaving van het recht op bijzonder partnerpensioen kan alleen op verzoek.

  • Daarom heeft het VFBO aangegeven om het huidige recht op bijzonder partnerpensioen te handhaven (100% van het opgebouwde partnerpensioen, ook voorhuwelijks) en dit standaard uit te sluiten van de conversie. Alleen als de pensioengerechtigde en partner hiervoor samen kiezen, wordt dit recht op partnerpensioen betrokken in de conversie.

Deze brief is onderdeel geworden van het behandeldossier van de Kamerleden vaste Kamercommissie SZW en wordt in de behandeling meegenomen. 

Daarnaast heeft het VFBO eerder gereageerd op de consultatie Wet Toekomst Pensioen en daarin zien we dat een aantal van onze consultatiepunten in het uiteindelijke wetvoorstel Toekomst Pensioen zijn verwerkt.

  • Het VFBO pleitte voor een verplichtstelling van een nabestaandenpensioen met een vaste dekking van 50% van het laatst genoten pensioengevend salaris voor het partnerpensioen en 20% voor het wezenpensioen (40% volle wezen). Dit is voorgesteld in het nieuwe wetsvoorstel! Het gaat om een relatief eenvoudige en betaalbare uitbreiding, maar met grote positieve gevolgen voor nabestaanden van een pensioengerechtigde.
  • Daarnaast heeft het VFBO aanbevolen om bij samenwonenden zonder contract de inschrijving in de BRP als onvoorwaardelijke verplichting op te nemen. Dit om te komen tot een echt uniform partnerbegrip en het voorkomen van interpretatieverschillen. Mede door het VFBO is ook dit punt in het wetsvoorstel opgenomen en is er geluisterd naar de wens voor een breder partnerbegrip.

We blijven dit dossier natuurlijk actief volgen om alle punten van onze eerder consultatie gerealiseerd te krijgen. Kortom, VFBO is en blijft volop in beweging!