Inloggen
Kennisbank

Belangrijkste punten Coalitieakkoord Rutte IV

13 jan 2022

Op 15 december 2021 werden de vier partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het na negen maanden eens dat ze samen willen doorregeren. Daartoe sloten ze een regeerakkoord, officieel ‘coalitieakkoord’.

Er werd reikhalzend uitgezien naar een nieuw kabinet met nieuwe plannen. In dit artikel gaan we kort in op enkele punten die mogelijk relevant worden voor uw adviespraktijk, zodra ze omgezet worden naar wetgeving. Het nieuwe kabinet heeft veel meer plannen, maar die zijn niet direct te herleiden tot concrete wijzigingen die voor adviseurs relevant zijn.

Fiscale plannen
Het eerste in het oog springende gegeven, is dat er geen plannen zijn om de eigenwoningregeling aan te passen of te vereenvoudigen. Dat is opvallend, gezien het voornemen om “het belastingstelsel te vereenvoudigen” en de vele rapporten die de conclusie delen dat de eigenwoningregeling onuitvoerbaar en onbegrijpelijk is. 

De maatregelen die wel genoemd worden, zijn:

  • Afschaffen hoge schenkingsvrijstelling eigen woning
  • Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-woningen naar 9% (nu 8%).
  • Afschaffen toeslagen
  • Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Gerichte verlaging belasting burgers en verhoging voor bedrijven
  • Box 3: het afschaffen van de leegwaarderatio (korting verhuurde panden), verhoging vrijstelling en belasting op werkelijk rendement (vanaf 2025)
  • Sneller schrappen belastingvoordelen ondernemers: de zelfstandigenaftrek wordt sneller verlaagd en tot een lager bedrag.

Plannen sociale zekerheid
Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarkt hervormen, zodat de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidscontracten kleiner wordt. Ook de verschillen tussen werknemers en zzp’ers moeten kleiner worden. Deze plannen bestaan overigens al 15 jaar.

Voor arbeidsongeschikten geldt dat ze meer en beter ondersteund moeten worden om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Het minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen moeten stapsgewijs omhoog met 7,5%. Alleen de AOW zal niet met dit percentage verhoogd worden. AOW-gerechtigden zouden op een andere manier gecompenseerd moeten worden.

Tot slot is er veel aandacht voor schuldenproblematiek. De al ingevoerde gemeentelijke mogelijkheden om vroeg in te grijpen bij dreigende problematische schulden (vroegsignalering) worden uitgebreid. Ook worden schuldhulptrajecten verkort en wordt de WSNP vereenvoudigd. In het bijzonder zal gelden dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd, zodat studenten niet meer het hele maandbedrag hoeven te lenen. Studenten met een studielening onder het sinds 2015 ingevoerde leenstelsel worden gecompenseerd.

Specifiek woningmarkt
Er komt weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Die krijgt de opdracht mee om te zorgen voor 100.000 extra woningen per jaar, waarvan 2/3e onder de NHG-kostengrens dan wel sociale huurgrens.

Daarnaast komen er extra subsidies en andere stimuleringen om woningen te isoleren. Daarvoor wordt het Warmtefonds ingezet – de huidige uitvoerder van onder meer de Energiebespaarlening.

Opvallend is dat expliciet wordt benoemd in het regeerakkoord dat de LTV niet verder verlaagd zal worden dan de huidige 100%. Bovendien wil men de impact van studieleningen op de maximale leencapaciteit verder verlagen, door de hoogte van de schuld op moment van aanvraag als leidend te accepteren, in plaats van de oorspronkelijke schuld.