Inloggen
Kennisbank

Cijfers per 1 juli 2022

07 jul 2022

In de Nieuwsbrief van juni 2022 kondigden we al aan dat het wettelijk minimumloon van 2023 tot 2025 met 7,5% gaat stijgen. Ook was toen al bekend wat op 1 juli 2022 het minimumloon zou worden. Op 1 juli van elk jaar veranderen ook veel andere uitkeringsbedragen. We informeren u hier over de belangrijkste veranderingen.

Minimumloon – uitgebreide cijfers
Het minimumloon is afhankelijk van de leeftijd. Vanaf 21 jaar geldt een volledig minimumloon. De bedragen in onderstaand schema, gelden bij een voltijds dienstverband. Wat voltijds is, is afhankelijk van de cao. Dat kan tussen de 36 en 40 uur per week liggen.

 

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder

€ 1.756,20

€ 405,30

€ 81,06

20 jaar

€ 1.404,95

€ 324,25

€ 64,85

19 jaar

€ 1.053,70

€ 243,20

€ 48,64

18 jaar

€ 878,10

€ 202,65

€ 40,53

17 jaar

€ 693,70

€ 160,10

€ 32,02

16 jaar

€ 605,90

€ 139,85

€ 27,97

15 jaar

€ 526,85

€ 121,60

€ 24,32

De bedragen zijn 1,81% geïndexeerd ten opzichte van 1 januari 2022.

Sociale voorzieningen
 Sociale voorzieningen, zoals de Participatiewet (bijstand en Wajong), IOW, IOAW en IOAZ, zijn afhankelijk van het minimumloon. Ook die uitkeringen stijgen dus met 1,81%. Binnen de Participatiewet zijn de uitkeringen wèl per half jaar geïndexeerd, maar niet de vrijgestelde vermogensbedragen. Die worden slechts één keer per jaar geïndexeerd. Alle bedragen van sociale voorzieningen vanaf 1 juli 2022, zijn te vinden in de Normenbrief Gemeenten.

Sociale verzekeringen
De belangrijkste sociale verzekeringen zijn de AOW en Anw. Ook die worden twee keer per jaar geïndexeerd: op 1 januari en 1 juli. Alle bruto bedragen worden in de Staatscourant gepubliceerd. Ze zijn daarnaast op te zoeken via de site van de SVB. Het is soms lastig de verschillende bedragen te interpreteren. De SVB kiest ervoor om nettobedragen te publiceren, inclusief de IOAOW (de inkomensondersteuning AOW). Daardoor verschillen die bedragen van de bedragen in de Staatscourant. Voor de Anw geldt eenzelfde methodiek, hoewel daar geen sprake is van een inkomensondersteuning, maar van een ‘tegemoetkoming’.  

Formeel is ook de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) een sociale verzekering. Ook deze is geïndexeerd. Die indexatie is afhankelijk van de consumentenprijsindex. Door de hoge inflatie, gaat de AKW met 8,07% omhoog. De exacte nieuwe bedragen zijn op 23 juni 2022 in de Staatscourant gepubliceerd.

Werknemersverzekeringen
De belangrijkste werknemersverzekeringen zijn de WIA en de WW. Die zijn enerzijds afhankelijk van het laatstverdiende loon, maar anderzijds kunnen ze ook afhankelijk zijn van het minimumloon. Zo is de WIA-vervolguitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten afhankelijk van het minimumloon, wanneer iemand zijn restverdiencapaciteit onvoldoende gebruikt. Ook is het minimale bedrag in het tweede jaar van loondoorbetaling afhankelijk van het minimumloon. Voor beide uitkeringen geldt bovendien dat deze via de Toeslagenwet aangevuld worden tot het sociaal minimum, wanneer ze daar onder komen. Dit sociaal minimum is ook afhankelijk van het minimumloon.

Maar werknemersverzekeringen kennen ook een maximum: dat is afhankelijk van het maximum dagloon. Dat wordt ook 1 januari en 1 juli van elk jaar geïndexeerd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2022 vastgesteld op € 232,90 (1 januari 2022: € 228,76) per dag, op jaarbasis € 60.786,90 (€ 59.706,36). Een WIA-uitkering Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA), is maximaal 75% van dit bedrag. Ook de eerste 2 maanden WW is gemaximeerd op 75% van het maximum dagloon. Daarna wordt het 70%.

Voor uw praktijk
U krijgt jaarlijks de handige Adviespocket van SEH. De bedragen die daarin staan, zijn die van 1 januari. De indexering is ook niet zo groot, dat het heel veel uitmaakt voor het netto besteedbaar inkomen. Toch kan het net die ene euro extra zijn, die een financiering wel mogelijk maakt. Of de financiering daarmee passend wordt, is iets wat u als deskundig adviseur het best kunt nagaan. Maar maak in elk geval altijd gebruik van de meest recente cijfers in uw berekeningen. Zorg voor de juiste updates in software en draai eventueel een nieuwe mpo.nl-opgave uit. Niet alleen vanwege die paar euro die het uitmaakt, maar alleen al omdat dat professioneler is.

En ongetwijfeld ten overvloede: vanaf 1 juli wordt ook de tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding omgezet in een permanente verlaging. De maximale kredietvergoeding is sinds 1 juli 2022 permanent 8% boven de wettelijke rente (van nu 2%).